„Wiedzieć więcej- działać lepiej”

Projekt „Wiedzieć więcej – działać lepiej” realizowany w IV Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie jest finansowany ze środków unijnych w ramach programu POWER. Projekt trwa od 15.11.2016 r. do 14.04.2018 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kadry nauczycielskiej, które przyczynią się do ulepszenia jakości nauczania młodzieży szkolnej. Nowa wiedza, umiejętności i doświadczenie uzyskane w innych krajach Unii Europejskiej wzmocnią otwartość nauczycieli na społeczność międzynarodową, ułatwią korzystanie z dorobku naukowego państw członkowskich (korzystanie z OER – otwartych zasobów edukacyjnych), pozwolą wdrożyć innowacyjne, efektywne formy i metody nauczania z wykorzystaniem narzędzi ICT, a także przyczynią się do nawiązania kontaktów partnerskich i stworzenia sieci kontaktów międzynarodowych.

W projekcie uczestniczy 17 nauczycieli (wśród nich znajduje się dyrektor szkoły, pedagog i psycholog szkolny). Wszyscy uczestnicy są zaangażowani w realizację programu, którego celem jest pomoc uczniom klas humanistycznych w przełamaniu barier i niechęci wobec nauk ścisłych oraz wzmocnienie ich umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, przedsiębiorczości oraz kompetencji językowych. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom wzmocnimy ich szanse na rynku pracy.

Realizacji celów i zadań stawianych sobie przez szkołę w obszarze rozwoju europejskiego mają służyć planowane aktywności:

– udział w kursach językowych w celu podnoszenia kompetencji językowych,

– wyjazdy nauczycieli na warsztaty doskonalące metody nauczania, stosowanie środków ICT w nauczaniu,

– wyjazdy nauczycieli języków obcych na warsztaty doskonalące metody i techniki nauczania języków obcych oraz doskonalące umiejętności językowe i wiedzę kulturową.

– udział w kursie obserwacyjnym w celu poznania sposobu funkcjonowania szkół w innych systemach edukacyjnych.

Mobilności nauczycieli odbywają się w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Austrii, Hiszpanii oraz na Malcie.

Oczekiwanym rezultatem projektu będzie nabycie przez nauczycieli kompetencji  językowych i merytorycznych pozwalających im pracować z wykorzystaniem nowoczesnych metod używając Otwartych Zasobów Edukacyjnych i innych materiałów autentycznych. Zakłada się również wzrost jakości nauczania języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem komponentu kulturowego.

Skip to content