Erasmus+ „Edukacja ku przyszłości”

Serdecznie zapraszamy na funpage projektu Erasmus+ „Edukacja ku przyszłości” klikając TUTAJ

—————————————————————

Projekt „Edukacja ku przyszłości” realizowany będzie w IV Liceum Ogólnokształcącym im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie w terminie od 02/10/2017 do 01/05/2019. Projekt odpowiada na potrzeby naszej placówki zdefiniowane w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły. Jego główne cele to:

 1. podniesienie poziomu nauczania poprzez wzrost motywacji uczniów dzięki zastosowaniu innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania przez wszystkich nauczycieli.
 2. opracowanie katalogu innowacyjnych metod pracy do wykorzystania na wielu różnych przedmiotach
 3. zwiększenie liczby godzin lekcyjnych, na których nauczyciele będą stosowali innowacyjne metody pracy oparte na urządzeniach mobilnych i mediach społecznościowych.
 4. opracowanie prezentacji multimedialnej prezentującej przykłady wykorzystania mediów społecznościowych na lekcjach
 5. podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języków obcych.
 6. podniesienie poziomu kompetencji miękkich wszystkich nauczycieli, jako wkład w ich rozwój osobisty
 7. polepszenie relacji na linii uczeń-nauczyciel, mniejsza ilość konfliktów, wzrost zaufania do nauczycieli
 8. podniesienie stopnia wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej z zakresu organizacji procesu dydaktycznego w klasach wielokulturowych
 9. zniwelowanie problemu wykluczeń z powodu różnic kulturowych i językowych
 10. opracowanie zestawu zaleceń postępowania w klasach wielokulturowych
 11. pogłębienie przez uczestników projektu stopnia znajomości języka angielskiego do poziomu co najmniej B1+ podczas doskonalenia zawodowego polegającego na udziale w kursie języka angielskiego.

Uczestnikami projektu będzie 17 nauczycieli – dyrektor i vice-dyrektor szkoły, psycholog i pedagog szkolny, dwoje nauczycieli polonistów, nauczyciel geografii, 7 nauczycieli języka angielskiego, nauczyciel języka francuskiego oraz nauczyciel języka rosyjskiego

Główne działania projektowe to udział w szkoleniach z zakresu: stosowania kreatywnych metod aktywizujących, korzystania z TIK (urządzenia mobilne i media społecznościowe), metodyki nauczania języków obcych, rozwijania kompetencji miękkich oraz nauczania klas wielokulturowych. Uzyskanie założonych celów odbywać się będzie poprzez wymianę nabytej wiedzy i umiejętności pomiędzy uczestnikami projektu. Do rezultatów projektu zaliczamy zrealizowanie wszystkich celów opisanych wyżej.

Podjęte zostaną  działania upowszechniające rezultaty projektu zarówno w obrębie instytucji jak i poza nią. W czasie trwania projektu będzie on poddawany stałej ewaluacji.

The project „Education for the Future” reflects the needs of our school as defined under the European School Development Plan. Its main objectives are:

 • to raise the level and quality of education by increasing students’ motivation through implementation of innovative and creative teaching methods,
 • to develop a catalogue of innovative working methods to be used in a variety of subjects
 • to implement the use of mobile devices and social media in increasing number of lessons
 • to develop a multimedia presentation of various uses of social media in the classroom
 • to improve the quality of teaching in the field of foreign language teaching
 • to increase the level of soft skills of all teachers
 • to improve the relations between the student and the teacher – to reduce the number of conflicts and increase the confidence in teachers
 • to increase the level of knowledge and skills of the teaching staff in conducting educational processes in multicultural classroom,
 • to eliminate the problem of exclusion due to cultural and linguistic differences
 • to develop a set of recommendations of conduct in multicultural classes
 • to improve the participants’ level of English language proficiency to the level of at least B1+ during the training involving the participation in an English language course.

The participants of the project will be 17 teachers – the director and vice-director of the school psychologist and counsellor, two Polish teachers, a geography teacher, 7 teachers of English, a 3 teachers of foreign languages – French, Russian and German.

The main project activities include participation in trainings in the field of: implementing creative and activating methods, the use of ICT (mobile devices and social media), the methodology of teaching foreign languages, the development of soft skills and teaching multicultural classes. The goals are planned to be achieved through the exchange of acquired knowledge and skills between the participants. By the outcome of the project we understand achieving all the objectives listed above.

Efforts will be undertaken to popularise the project results both within the institution and outside it. During the project, it will be subjected to continual evaluation.

 

Skip to content