Deklaracja dostępności

dostepnosc

IV Liceum Ogólnokształcące zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej lopiaseczno.waw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu lopiaseczno.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2010

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.10.2017

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.11.2019. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Sar ,adres poczty elektronicznej lo_pias@lopiaseczno.waw.pl

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Każdy może także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi oraz sposób kontakt.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. IV LO im. rtm. W. Pileckiego dołoży wszelkich starań, aby spełnić żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, IV LO im. rtm.

  1. Pileckiego niezwłocznie poinformuje o tym fakcie żądającego oraz podejmie działania zmierzające do realizacji żądania w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące. W przypadkach, gdyby spełnienie żądania było niemożliwe, IV LO im. rtm. W. Pileckiego zobowiązuje się zaproponowania alternatywnego zapewnienia dostępu do informacji.

W przypadku, braku realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

IV LO im. rtm. W. Pileckiego nie posiada tłumacza języka migowego.

 

 

Dostępność architektoniczna

Dane teleadresowe placówki:

IV Liceum Ogólnokształcące im.rtm. Witolda Pileckiego ul. Chyliczkowska 17

05-500 Piaseczno

Tel. 22 756 74 13

mail: sekretariat@lopiaseczno.waw.pl,

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego jest dwupiętrowym wolnostojącym, budynkiem. Na terenie szkolnym znajduje się boisko „Orlik”. Do budynku szkoły wchodzi się wejściem głównym  od strony ul.

Chyliczkowskiej. Wejście główne nie jest wyposażone w podjazd , umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Do szkoły prowadzą schody. Wejście do Szkoły jest możliwe przy użyciu pochylni od strony hali sportowej. Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w nowej części szkoły.

W budynku Szkoły nie ma windy.

W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Skip to content