Lecznicze właściwości w naszej okolicy- Tężnia Konstancin

Wpływ tężni konstancińskich na zdrowie człowieka

Oddychanie to odruch bezwarunkowy,  to podstawowa czynność utrzymująca nas przy życiu. Dorosły człowiek oddycha średnio 16-18 razy na minutę. Na co dzień jednak nikt nie skupia się na liczeniu oddechów. Tak samo mało kto zwraca uwagę, na to czym oddycha. Powietrze jest mieszaniną jednorodną pierwiastków, takich jak: azot (78,1%), tlen (21%) i gazy szlachetne (ok. 1 %). Jednak razem z powietrzem wdychamy również inne substancje. Spacerując głównymi ulicami Warszawy wprowadzamy do naszego organizmu takie związki chemiczne jak: tlenki azotu, tlenek węgla, tlenki siarki, związki ołowiu czy węglowodory. Każdy z nich jest szkodliwy dla nas i może prowadzić do poważnych chorób. Inaczej jest z powietrzem znajdującym się na przykład nad morzem. Tamtejszy mikroklimat korzystnie wpływa na nasze zdrowie, a przyczyną tego jest tzw. aerozol morski. Są to drobinki wody, które dostają się do powietrza przy rozbryzgiwaniu się fal. Dzięki temu mechanizmowi w nadmorskim powietrzu jest o wiele więcej jodu i innych ważnych składników mineralnych niż na innych terenach. Jednak co możemy zrobić my, mieszkańcy województwa mazowieckiego, których od tego wspaniałego klimatu dzieli ok. 400km?

Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy przejeżdżać przez pół Polski. Około 20km od Warszawy w miejscowości Konstancin- Jeziorna znajduje się uzdrowisko „Konstancin-Zdrój”, a w nim tężnia solankowa, która wytwarza swoisty mikroklimat zbliżony do tego, którym możemy cieszyć się nad bałtyckim morzem.

Pierwotne przeznaczenie tężni było zupełnie inne, służyły one uzyskiwania soli kuchennej. Obecnie jednak, jest to znana forma haloterapii, czyli leczenia uzdrowiskowego, w której wykorzystywana jest sól pod wieloma postaciami.

Budowa tężni jest bardzo prosta, ma jednak istotny wpływ na powstawanie leczniczego środowiska.

Bryła tężni konstancińskiej, ma 6 metrów wysokości i lekko zwęża się ku górze. Jej obwód na dole wynosi 140 m, u góry ma zaś 115 m. Wnętrze drewnianej konstrukcji jest wypełnione wiązkami gałązek tarniny, która ze względu na swoją elastyczność i odporność na działanie soli, jest niezastąpionym elementem tężni. Istotny jest również sposób, w jaki solanka jest rozprowadzana po drewnianej konstrukcji. Woda za pomocą sprężarki jest tłoczona na dach tężni, gdzie jest wpuszczana do nachylonego pod kątem koryta z wywierconymi otworami. Przez te otwory woda spływa na ściany wypełnione tarniną. Krople solanki skapując po gałęziach rozbijają się na coraz drobniejsze cząstki, które w skutek rozproszenia i nasłonecznienia parują, tworząc aerozol tężniowy. Dodatkowo woda jest doprowadzana do „grzybków” znajdujących się na placu wewnątrz tężni i pod wpływem stężonego powietrza rozpylana w postaci mgiełki. Dzięki temu po prostu oddychając wprowadzamy do naszego organizmu mikroelementy, które przez drogi oddechowe i skórę przedostają się do układu krążenia, uzupełniając niedobory składników mineralnych.

Cały leczniczy sekret tego zabiegu tkwi w solance, wydobywanej z położonego nieopodal odwiertu o głębokości 1600m. Stężenie minerałów w niej wynosi aż 6,5%, co sprawia, że posiada ona właściwości lecznicze, potwierdzają to badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. W jej skład wchodzą m.in. kationy: sodowy, wapniowy, magnezowy, potasowy, strontowy, żelazowy, amonowy, litowy, manganowy, barowy oraz aniony: chlorkowy, siarczanowy, wodorowęglanowy, bromkowy, jodkowy i fluorkowy.

Dlaczego dostarczanie tych jonów jest tak ważne? Ponieważ są to mikroelementy, czyli składniki mineralne występujące w organizmie człowieka w niewielkich ilościach, niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, które muszą być dostarczane z zewnątrz. Są one odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie niektórych procesów, wchodzą w skład komórek jako materiał budulcowy, znajdują się w niektórych enzymach oraz hormonach. Są jednak stale wydalane poprzez kał, mocz czy pot, dlatego bardzo ważne jest ich dostarczanie m.in. z pokarmem. Niedobór któregoś ze składników odżywczych może skutkować poważnymi zmianami w naszym organizmie.

Niestety nie wszystkim odwiedzenie tężni wyszłoby na dobre. Korzystanie z tężni nie jest wskazane dla osób borykających się z:

¨      Ostrymi chorobami przebiegającymi z podwyższoną temperaturą,

¨      Niewydolnością naczyń wieńcowych serca, zwłaszcza u pacjentów z niskim ciśnieniem krwi,

¨      Chorobami nowotworowymi,

¨      Nadwrażliwością na brom, jod lub inne jony zawarte w solance,

¨      Nadczynnością tarczycy

Nie licząc powyższych wyjątków, profilaktyczne inhalacje są zalecane każdemu, zwłaszcza osobom narażonym na pracę w znacznym zapyleniu (np. pracownicy budowy), wysokiej temperaturze, czy mieszkańcom dużych aglomeracji, takich jak Warszawa. Rozpylona solanka oczyszcza powietrze ze znacznej ilości zanieczyszczeń i alergenów, co jest bardzo korzystne dla osób cierpiących z powodu wiosennych alergii. Korzystanie z tężni jest szczególnie wskazane dla pacjentów z przewlekłymi i nawracającymi chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych, wdychanie aerozolu powoduje przekrwienie śluzówki, przez co zwiększa wydzielanie i odkrztuszanie, a więc oczyszcza drogi oddechowe, a zwiększone przekrwienie śluzówki prowadzi do jej regeneracji. Dla osób z nadciśnieniem i nerwicami, ponieważ pobyt w niej obniża ciśnienie krwi oraz działa uspokajająco. Pobyt w tężni wpływa także na przemianę materii, w tym gospodarkę hormonalną, stąd korzystny wpływ na pacjentów z niedoczynnością tarczycy.

O leczniczych warunkach decyduje również położenie tężni. Znajdują się one wśród sosnowego lasu, co łagodzi wahania temperatury, siłę wiatru oraz nasyca powietrze olejkami eterycznymi. Taka lokalizacja dodatkowo działa uspokajająco i wycisza organizm, pozwalając mu się zregenerować.

Zalecany sposób korzystania z tężni obejmuje pobyt:

—  Bezpośrednio w pobliżu inhalatora – „grzybka”: 15-20 minut

—  Wewnątrz tężni: 30-60 minut

—  Na zewnątrz tężni: 2-3 godziny

Nie doceniamy zdrowia, dopóki go nie utracimy. Dopiero wtedy zaczynamy dostrzegać błędy, jakie popełniliśmy, zaniedbania, jakich się dopuściliśmy. Może po całym tygodniu warto opuścić zatłoczoną i gwarną Warszawę i odpocząć. Zwykły spacer. Po prostu oddychając nie tylko czystym, ale i nasyconym składnikami mineralnymi powietrzem. Wydaje się proste, prawda? Tężnie konstancińskie, to doskonały zamiennik kuracji nad morskim wybrzeżem i mogą nam przynieść naprawdę wiele dobrego.

 

 

Źródła:

http://teznia.com.pl/

http://regeneracja.poradnikzdrowie.pl/uzdrowiska-i-termy/uzdrowisko-konstancin-jeziorna_34996.html

http://www.se.pl/styl-zycia/zdrowie-i-psychologia/nawdychaj-sie-zdrowia_56337.html

http://www.muzeumkonstancina.pl/768_cwierc_wieku_tezni

http://fundacjawybieramzdrowie.pl/?page_id=859

http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17944162,Jak_dziala_spacer_wsrod_tezni__Pomaga_chocby_na_astme.html?disableRedirects=true

http://www.iportal50plus.pl/kategoria/zdrowie-i-uroda/lecznicze-tajemnice-tezni-solankowych

https://www.kopalnia.pl/zwiedzanie/teznia-solankowa/jak-to-dziala

 

Julia Jabłońska I C bis

Influence of Konstancin graduation tower on human health

 

Respiration is an unconditioned reflex, basic action that keep us alive. An adult person breathes 16-18 times on minute on average. However daily nobody focuses on counting breathes. As few as take attention on what they respirate. Air is a homogenous mixture of elements like: nitrogen (78,1%), oxygen (21%) and noble gases (about 1%). But also with air we are breathing another substances. While walking along the Warsaw main streets we are introducing into our body compounds like:  nitric oxides, carbon oxides, sulfur oxides, lead compounds and hydrocarbons. All of them are harmful for us and may cause to serious disease. It is different with air by the sea. A local microclimate profitably affects on our health which reason is so-called marine aerosol. These are water particles, that access to an air by splashing waves. With this mechanism in a seaside air there is much more iodine and another important mineral components than on other areas. Though what we, citizens of mazowieckie voivodeship, can do who separate about 400 kilometers from this wonderful climate. Good news is that we do not have to  drive through half Poland. About 20 kilometers by Warsaw there is a health resort ‘Konstancin-Zdrój’ in Konstancin-Jeziorna locality and there is brine graduation tower which produces characteristic microclimate neared to that we can enjoy by the Baltic sea.

Initially destiny of graduation towers was quite different, they were used to obtain salt. Nevertheless nowadays this is known form of halotherapy what means Spa treatment where salt is used in many forms. Graduation tower’s structure is very simple but it has essential influence on arise of medical environment.

Konstancin graduation tower’s block has 6 meters of height and quite narrow to the top. His circuit on bottom has 140 meters and on top has 115 meters. Wooden construction interior is filled by twigs  beams of blackthorn which because of her elasticity and resistance of salt action is irreplaceable element of graduation tower. It is also important way in which brine is distributed by the wooden construction. Water by the compressor is pressed on the roof of graduation tower where is let in to inclined to an angle of flume with drilled apertures. By these apertures water is streaming on walls filled by blackthorn. brine’s drops, while dribbling on twigs, they are disaggregating on smaller particles, that due to scattering and insolation they are evaporating producing graduation tower’s aerosol. Additionally water is leading to ‘mushrooms’ which are located on plaza inside of graduation tower and under the influence of concentrated air is sprayed in form of haze. Thanks to this fact simply with breathing we are interposing microelements which by airways and skin they are passing to the circulatory system whit complementing shortages of mineral components.

Whole medical secret of this treatment lies in the brine, which is extracted from located nearby borehole with a depth of 1600 meters. There is 6,5% of minerals concentration which causes ownership of medical attributes that substantiates researches carried out by National Institute of Public Health. There are in her ingredients among other things cations: sodic, calcium, magnesium, potassium, strontium, iron, ammonium, lithium, manganese, barroom as well as anions: chloride, sulfate, carbohydrate, bromide, iodine and fluoride. Why delivering these ions is so important? Because they are microelements so mineral components occurring in human organism in a small amount, necessary to his regular functioning which must be supplied from the outside.  They are responsible to regular functioning some processes, they are part of cells as a building material, located in some enzymes and hormones. However, they are steadily excreting by faeces, urine and perspiration, so there is important to supply them with inter alia food. Shortage some or other of these nutrients could bring about serious changes in our organism.

Unfortunately, not for all there will be good to visit the graduation tower. Using graduation towers is not indicate for people facing with:

• Acute illness progressing with increased temperature,

• Inefficiency of heart coronary artery, especially in the patients with low blood pressure,

• Cancerous illnesses,

• Hypersensitivity to brome, iodine or Rother contained in brine ions,

• Hyperthyroidism

Without counting above exceptions, prophylactic inhalations are enjoined for everyone, especially for people which are exposed to work in considerable pollination (e.g. construction workers), high temperature or big agglomeration’s dwellers, for instance Warsaw. Sprayed brine distills an air from considerable sum of pollution and allergens, what is very beneficial for people suffered from spring allergies. Making use of graduation towers is enjoined for patients with chronic and recurring illnesses of upper and lower respiratory tract, aspiration of aerosol cause mucosa vasocongestion, what make increase of exudation and expectoration so purifies the airways and increased mucosa vasocongestion lead to her regeneration. For people with hypertension and neuroses, because visit there decrease blood pressure and acts calmingly. Also visit in graduation tower influence on metabolism, including hormone economy, therefrom beneficial influence on patients with hyperthyroidism.

About medical conditions decide also position of graduation towers. They are laying in a pine forest, what eases temperature fluctuations, wind power and charge an air with essential oil. This location additionally acts calmingly and hushes the organism, which let him to regeneration.

Recommended way of graduation tower usage including visit:

• Directly near inhalator – ‘grzybek’: 15-20 minutes

• Inside of graduation tower: 30-60 minutes

• Outside of graduation tower: 2-3 hours

We are not appreciating health until we lose it. Only then we are starting recognizing mistakes which we had made, neglects that we had perpetrated. Maybe after whole week it is worth to leave crowded and noisy Warsaw and take a rest. Usual walk. Simply breathing not only clean but also saturated mineral components the air. It seems simple is not it? Konstancin graduation towers are an excellent substitute of treatment on the sea coast and can give us really a lot of good.

 

Sources:

http://teznia.com.pl/

http://regeneracja.poradnikzdrowie.pl/uzdrowiska-i-termy/uzdrowisko-konstancin-jeziorna_34996.html

http://www.se.pl/styl-zycia/zdrowie-i-psychologia/nawdychaj-sie-zdrowia_56337.html

http://www.muzeumkonstancina.pl/768_cwierc_wieku_tezni

http://fundacjawybieramzdrowie.pl/?page_id=859

http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17944162,Jak_dziala_spacer_wsrod_tezni__Pomaga_chocby_na_astme.html?disableRedirects=true

http://www.iportal50plus.pl/kategoria/zdrowie-i-uroda/lecznicze-tajemnice-tezni-solankowych

https://www.kopalnia.pl/zwiedzanie/teznia-solankowa/jak-to-dziala

 

Prezentacja na temat Tężni solankowej do zobaczenia tutaj

 

Wpisz szukaną frazę

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

potwierdza, że IV Liceum Ogólnokształcące

im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie

jest wśród 200 najlepszych liceów

w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu

Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017

i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017".

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości